Lietošanas noteikumi

Spēkā no 15.08.2017.

Pirms uzsākt tīmekļa lapas un Interneta veikala www.cerise.lv lietošanu, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Lietošanas noteikumiem.
1.  VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Šie Lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi), nosaka (1) tīmekļa lapas un Interneta veikala www.cerise.lv (turpmāk – cerise.lv) lietošanas kārtību un (2) tiesiskās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju.

1.2. SIA Cerise, vienotais reģistrācijas numurs 40103276373, juridiskā adrese: Ikšķile, Skolas iela 7-26, LV-5052, Latvija (turpmāk – Pārdevējs), nodrošina cerise.lv pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar šiem Noteikumiem.

1.3. Pircējs šo Noteikumu izpratnē ir rīcībspējīga fiziskā persona, kura iepērkas cerise.lv vai izmanto citus cerise.lv pakalpojumus, vai juridiskā persona. Šie Noteikumi ir saistoši katram Pircējam neatkarīgi no tā, vai Pircējs izveido savu lietotāja kontu tīmekļa vietnē.

1.4. Tiesības iepirkties cerise.lv ir rīcībspējīgām fiziskām personām, t.i. personām, kuras ir sasniegušas pilngadību, un kuru rīcībspēju neierobežo tiesa.

1.5. Ja Pircējs pasūta un pērk Interneta veikalā cerise.lv piedāvātās preces un pakalpojumus, un izmanto citus cerise.lv pakalpojumus, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies un bez iebildumiem piekrīt distances līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot.

1.5.1. Distances līgums (turpmāk – Līgums) tiek slēgts starp Pārdevēju un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu cerise.lv. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu, izmantojot distances saziņas līdzekļus, un ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt persona, kurai tie ir adresēti. Līgums ir spēkā līdz tā izpildei, t.i. līdz pasūtījuma apmaksai un preces nodošanai. Līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti Interneta veikalā cerise.lv, bet neattiecas uz tiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti CERISE veikalos.

1.5.2. Pārdevējs neglabā noslēgtos Līgumus par cerise.lv iegādātām precēm un pakalpojumiem, tie ir pieejami Pircējam katru reizi pirms pirkuma veikšanas.

1.6. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Noteikumus, tos publicējot cerise.lv sadaļā “Lietošanas noteikumi”. Pircējam tiek piemēroti tie Noteikumi, kas ir spēkā preču un pakalpojumu pasūtīšanas brīdī. Pirms katra pirkuma veikšanas Pircējam ir pienākums iepazīties ar cerise.lv Noteikumiem, turklāt Pircējam ir iespēja saglabāt tos pastāvīgā informācijas nesējā vai izdrukāt.

1.7. Pircējs nav tiesīgs izmantot Interneta veikala cerise.lv pakalpojumus, ja nav iepazinies ar Noteikumiem vai nepiekrīt tiem. Tādā gadījumā Pārdevējs aicina Pircēju iepirkties CERISE veikalā.

1.8. Ja Pircējs neievēro Noteikumus, Pārdevējam ir tiesības atcelt vai ierobežot Pircēja piekļuvi cerise.lv.

1.9. ārdevējam, ievietojot cerise.lv attiecīgu paziņojumu vai bez brīdinājuma, ir tiesības uz laiku ierobežot piekļuvi cerise.lv vai pavisam pārtraukt Interneta veikala cerise.lv darbību.

2. PREČU RAKSTUROJUMS UN CENAS

2.1. Preču un pakalpojumu cenas cerise.lv un CERISE veikalos var atšķirties. Preču un pakalpojumu cenas cerise.lv norādītas Eiro, pievienotās vērtības nodokli (PVN) ieskaitot. Preču cenā nav ietverta maksa par preces piegādi.

2.2. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču sortimentu, cenas, noteikt precēm un pakalpojumiem speciālo cenu. Preces un pakalpojumi tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preces un pakalpojumu pasūtījuma veikšanas brīdī. Preču atlikumiem ir informatīvs raksturs, to atjaunošana notiek periodiski.

2.3. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču specifikācijas. Preču raksturojumos tiek izmantota ražotāju sniegtā informācija un attēli.

2.4. cerise.lv attēlos redzamās preces pēc to krāsas, lieluma, formas vai citiem parametriem var atšķirties no faktiskajām preču īpašībām. Attēliem ir informatīvs raksturs. Ja informācija par precēm un pakalpojumiem cerise.lv nesakrīt ar CERISE veikalos sniegto informāciju, tiek uzskatīts, ka CERISE veikalā norādītā informācija ir pareiza.

3. PASŪTĪJUMU VEIKŠANA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. Pasūtīt un pirkt Interneta veikalā cerise.lv  piedāvātas preces un pakalpojumus var tikai Reģistrētie klienti.

3.2. Lai iegādātos preces Interneta veikalā cerise.lv, jāveic šādi soļi:

3.2.1. izvēlēties preci (vai preces), pievienojot to „Pirkumu grozam”,

3.2.2. pēc visu izvēlēto preču ievietošanas „Pirkumu grozā”, nospiest „Noformēt pasūtījumu”;

3.2.3. pēc visu nepieciešamo datu lauku aizpildīšanas, nospiest „Turpināt pasūtījuma apmaksu”. Pirkuma maksa pilnā apmērā veicama atbilstoši Apmaksas noteikumiem.

3.3. Pārdevējam ir tiesības atteikt pārdot cerise.lv pasūtītās preces, informējot par to Pircēju, ja:

3.31. prece nav pieejama Pārdevēja noliktavā vispār, vai nav pieejama daudzumā, saskaņā ar pasūtījumu;

3.3.2. preces cena un parametri neatbilst faktiskajai informācijai par preci, sakarā ar tehnisko kļūdu sistēmā.

3.3.3. Pircējs nav iepazinies ar cerise.lv Lietošanas noteikumiem.

3.4. Pasūtījums ir apmaksājams nekavējoties. Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu, kad ir veikts maksājums.

3.7. Pasūtījums uzskatāms par saistošu Pircējam un Pārdevējam brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu un ir saņēmis no Pārdevēja tā apstiprinājumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad persona, kurai tie ir adresēti, var tiem piekļūt.

3.8. Pircējam ir pienākums pārbaudīt pasūtījumā norādīto informāciju un datus. Informācijas un/vai datu neatbilstības gadījumā Pircējs informē Pārdevēju, izmantojot CERISE klientu servisa e-pasta adresi: shop@cerise.lv. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu Pircējs var saglabāt pastāvīgā informācijas nesējā vai izdrukāt.

4. PREČU PIEGĀDE (SAŅEMŠANA)

4.1. Interneta veikalā cerise.lv pasūtītās preces Pircējs saņem atbilstoši izvēlētajam Piegādes veidam.

4.2. Preces saņemšana ir iespējama tikai tad, ja pasūtījums ir pilnībā apmaksāts.

4.3. Pirms preces saņemšanas CERISE veikalā, Pircējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte, vai vadītāja apliecība, kā arī pasūtījuma numurs vai pasūtījuma apstiprinājums. Preces tiek izsniegtas tikai tam Pircējam, kura dati ir norādīti attiecīgajā preces pasūtījumā. Ja Pircējs neuzrāda pasūtījuma numuru vai pasūtījuma apstiprinājumu, vai personu apliecinošu dokumentu, Pārdevējam ir tiesības neizsniegt preces.

4.4. Ja Pircējs neneizņem preci atbilstoši Piegādes noteikumiem noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka Pircējs ir pārkāpis Līguma noteikumus. Šajā gadījumā Pārdevējam ir tiesības vienpusējā kārtībā atkāpties no Līguma un prasīt Pircējam atlīdzināt Pārdevējam papildu izdevumus, kas radušies Pārdevējam saistībā ar preci (piemēram: ar preces glabāšanu saistītos izdevumus utt.). Pārdevējs atmaksā Pircējam par preci samaksāto naudas summu, ieturot Pārdevējam radušos papildu izdevumus.

4.5. Preces nodošana Pircējam notiek saskaņā ar piegādes lapu un pavadzīmi, kuru paraksta Pircējs un Pārdevēja pārstāvis. Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu ar preces saņemšanu un minēto dokumentu parakstīšanu. Par pasūtījuma izpildi Pārdevējs informē Pircēju, nosūtot paziņojumu, izmatojot Pircēja e-pasta adresi, vai nosūta SMS.

5. ATCELŠANA UN IZMAIŅAS PASŪTĪJUMĀ

5.1. Lai atceltu pasūtījumu vai veiktu izmaiņas pasūtījumā, Pircējam ir jāsazinās ar CERISE klientu servisu, izmantojot e-pastu: shop@cerise.lv .

6. ATTEIKUMA TIESĪBAS

6.1. Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un 14 (četrpadsmit) dienu laikā vienpusēji atteikties no Interneta veikalā cerise.lv iegādātās preces, un atgriezt to atpakaļ Pārdevējam. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita (1) no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru ir norādījis Pircējs, ir ieguvusi preci valdījumā; (2) no līguma noslēgšanas dienas, ja tiek sniegts pakalpojums.

6.2. Pircējam ir jāinformē Pārdevēju par lēmumu atteikties no Līguma pirms atteikuma termiņa beigām, izmantojot:

6.2.1. standarta atteikuma veidlapas paraugu vai

6.2.2. jebkādu citu nepārprotamu paziņojumu par lēmumu atteikties no Līguma;

6.2.3. Pircējs var elektroniski aizpildīt un iesniegt doto atteikuma veidlapu vai kādu citu nepārprotamu paziņojumu, izmantojot CERISE klientu servisa e-pasta adresi: shop@cerise.lv vai iesniedzot paziņojumu CERISE veikalā.

6.3. Ja Pircējs neizmanto standarta atteikuma veidlapas paraugu, paziņojumā par atteikuma tiesību izmantošanu Pircējs norāda šādu informāciju:

6.3.1. pasūtījuma veikšanas datumu;

6.3.2. datumu, kad prece tika iegūta valdījumā;

6.3.3. Pircēja vārdu un uzvārdu;

6.3.4. precīzu preces nosaukumu;

6.3.5. bankas konta numuru, uz kuru jāatgriež nauda.

6.4. Pircējs nodod preci atpakaļ Pārdevējam bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis Pārdevējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nodota atpakaļ pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām.

6.5. Pircējs nodod preci CERISE veikalā, vai arī pa pastu. Atgriežot pasūtījumu pa pastu, tas jāsūta uz adresi: SIA CERISE, Kandavas iela 2A, Rīga, LV-1083.

6.6. Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad saņēmis Pircēja paziņojumu par lēmumu atkāpties no Līguma, atmaksā Pircējam viņa samaksāto naudas summu. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Pircējs, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies citādi.

6.7. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs ir saņēmis preci vai Pircējs iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ.

6.8. Ja Pircējs ir skaidri izteicis vēlēšanos izmantot piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais lētākais standarta piegādes veids, Pārdevējam nav pienākuma atmaksāt Pircējam piegādes papildu izdevumus.

6.9. Pircēja tiešos izdevumus, kas saistīti ar preces atgriešanu, sedz Pircējs.

6.10. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu visā atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tajā skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašību vai darbības noskaidrošanai.

6.11. Atteikuma tiesību realizēšanas termiņā, Pircējam ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas ir nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes tirdzniecības vietā). Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām sākotnējo izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u.c.) un nelietotām. Ja prece nav pilnā komplektācijā vai nav oriģinālajā iepakojumā, vai preces iepakojums ir būtiski bojāts (izņemot gadījumu, kad nav iespējams atvērt iepakojumu, to nesabojājot), vai prece ir bojāta, Pārdevējam ir tiesības samazināt preces vērtību proporcionāli preces nolietojumam vai nepieņemt preci. Proporcionālo summu aprēķina, pamatojoties uz pirkuma maksu, ko Pircējs ir samaksājis par preci. Par preces vērtības samazināšanu Pārdevējs informē Pircēju, nosūtot paziņojumu uz pasūtījumā norādīto e-pasta adresi.

6.12. Pircējs preci nodod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, kopā ar preces pavaddokumentiem – garantijas talonu (ja tāds tika izsniegts), lietošanas instrukciju un citiem ar preci saistītajiem dokumentiem.

6.13. Atteikuma tiesības nepiemēro:

6.13.1. tādu preču piegādei, kas izgatavotas pēc Pircēja specifikācijām vai ir nepārprotami personalizētas;

6.13.2. tādu preču piegādei, kuras var ātri sabojāties vai kurām drīz beidzas derīguma termiņš;

6.13.3. tādu aizzīmogotu preču piegādei, kuras nav piemērotas atdošanai atpakaļ veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ un kuras pēc piegādes ir atvērtas;

6.13.4. tādu preču piegādei, kas pēc piegādes sava veida dēļ ir neatgriezeniski sajaukušās ar citām lietām;

6.13.5. citos gadījumos, kas paredzēti spēkā esošajos normatīvajos aktos.

7. GARANTIJA

7.1. Interneta veikalā cerise.lv piedāvātajām precēm, ja tas norādīts preces pavaddokumentos, tiek nodrošināta ražotāja garantija. Garantijas termiņš ir vismaz 2 (divi) gadi, taču ražotājs var noteikt arī īsāku vai garāku garantijas termiņu.

7.2. Ražotāja garantija ir spēkā, ja tiek uzrādīts:

7.2.1. pirkumu apliecinoša dokumenta oriģināls. Maksājuma uzdevums un bankas izdruka par maksājuma izpildi netiek uzskatīti par pirkumu apliecinošiem dokumentiem;

7.2.2. aizpildīts garantijas talons (grāmatiņa vai kvītis) gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā.

7.3. Lai saņemtu ražotāja garantijas pakalpojumu, Pircējam nepieciešams nogādāt preci uz CERISE veikalu – Kandavas iela 2, Rīga, LV-1083.

7.4. Izdevumus, kas saistīti ar preces transportēšanu, sedz Pircējs.

7.5. Garantija ir saistoša tās devējam (ražotājam) atbilstoši garantijas dokumenta nosacījumiem.

7.6. Ražotāja garantijas nosacījumi neattiecas uz aksesuāriem, izejmateriāliem, barošanas elementiem un precēm ar ierobežotu resursu.

7.7. Ražotāja garantija nav spēkā, ja preces bojājumi radušies Pircēja vainas dēļ.

8. PRETENZIJAS PAR LĪGUMA NOTEIKUMIEM NEATBILSTOŠO PRECI VAI PAKALPOJUMU

8.1. Neatkarīgi no ražotāja sniegtās garantijas, ja Pircējs ir fiziskā persona Patērētāju tiesību likuma izpratnē, Pircējs ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par preces neatbilstību līguma noteikumiem 2 (divu) gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas. Pircējs iesniedz prasījuma pieteikumu Pārdevējam 2 (divu) mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem.

8.2. Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem atklājas pirmo 6 (sešu) mēnešu laikā no preces iegādes brīža, Pircējs var izvirzīt Pārdevējam vienu no sekojošām prasībām:

8.2.1. bez atlīdzības novērst preces neatbilstību vai atlīdzināt preces neatbilstības novēršanas izdevumus;

8.2.2. apmainīt preci pret tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;

8.2.3. atcelt līgumu un atmaksāt par preci samaksāto naudas summu.

8.3. Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem atklājas pēc 6 (sešiem) mēnešiem, Pircējs var izvirzīt Pārdevējam vienu no sekojošām prasībām:

8.3.1. bez atlīdzības novērst preces neatbilstību vai atlīdzināt preces neatbilstības novēršanas izdevumus;

8.3.2. apmainīt preci pret līguma noteikumiem atbilstošu tādu pašu vai līdzvērtīgu preci.

8.4. Pircēja tiesības pieteikt prasījumu par preces vai pakalpojumu neatbilstību līguma noteikumiem, kā noteikts punktā 8.1., 8.2. un 8.3., attiecas uz visiem pirkumiem, neatkarīgi no tā, vai pirkumus veic Interneta veikalā  cerise.lv vai CERISE  veikalā.

8.5. Pircējs piesaka prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošo preci vai pakalpojumu, aizpildot prasījuma pieteikuma veidlapu un iesniedzot to Pārdevējam CERISE veikalā. Kopā ar Prasījuma pieteikumu Pircējs iesniedz pirkumu apliecinoša dokumenta kopiju.

8.6. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem preces defektiem, kas radušies preču nolietojuma, apzinātu bojājumu, nolaidības, neatbilstošu darba apstākļu, lietošanas instrukciju neievērošanas, nepareizas lietošanas, pārveidošanas rezultātā vai remonta rezultātā, ja Pircējs patstāvīgi veic remontu bez Pārdevēja ziņas.

8.7. Gadījumos, kad prece Pircējam neder pēc izmēra, krāsas, formas vai citu tamlīdzīgu iemeslu dēļ, bet tā ir līguma noteikumiem atbilstoša, Pircējs nevar pieprasīt preci apmainīt pret citu preci. Tāpat kā preces apmaiņu, Pircējs nevar pieprasīt naudas atmaksāšanu, ja prece ir bez defektiem un bojājumiem, bet vienkārši nepatīk vai nav vajadzīga. Šis nosacījums neattiecas uz pirkumiem, kas veikti Interneta veikalā cerise.lv.

9. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

9.1. Pircēju sniegtie personas dati tiek apstrādāti, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citu Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, Pārdevējs izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes. Vairāk par Personas datu apstrādi – cerise.lv sadaļā “Privātuma politika”.

10. SĪKDATNES (cookies)

10.1. cerise.lv tiek izmantotas sīkdatnes, kas nodrošina Interneta veikala cerise.lv plašākas izmantošanas iespējas. Vairāk par sīkdatnēm – cerise.lv sadaļā “Privātuma politika”.

11. AUTORTIESĪBAS ©

11.1. cerise.lv ir Pārdevēja un Pārdevēja sadarbības partneru īpašums un tas tiek aizsargāts Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

11.2. cerise.lv satura (tajā skaitā, bet ne tikai: publicētie materiāli, logotipi, bildes, grafiskie attēli utt.) pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana, pārveidošana vai papildināšana komerciālos nolūkos ir aizliegta, ja vien autortiesību vai intelektuālo īpašumtiesību turētājs nav devis savu piekrišanu šādai darbībai. Šis aizliegums neattiecas uz satura ielādi un glabāšanu datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī un izdrukāšanu vienīgi personīgai (nekomerciālai) lietošanai.

11.3. cerise.lv saturu ir atļauts citēt, saskaņā ar piemērojamajiem autortiesības regulējošiem tiesību aktiem. Ja saturs tiek citēts, jānorāda tā avots, taču aizliegts reproducēt, publicēt vai izplātīt cerise.lv ietvertās preču zīmes vai logotipus bez iepriekšējās rakstiskas šo preču zīmju vai logotipu īpašnieka piekrišanas.

11.4. cerise.lv autortiesību pārkāpšanas gadījumā, Pircējs var tikt saukts pie atbildības Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

12. SAITES

12.1. Pircēju ērtībai un informētībai cerise.lv var būt norādītas saites uz trešo personu tīmekļa lapām. Šīs saites ir dotas tikai informatīviem mērķiem. Pārdevējs neuzņemas atbildību par jebkāda veida informāciju, ko sniedz vai publicē trešās personas, pat ja informācija ir pieejama ar cerise.lv izvietotas saites starpniecību. Trešās personas pašas atbild par nepieciešamās informācijas publicēšanu savās lapās, un Pārdevējs neatbild par jebkādu nepietiekamu, nepareizu vai nepatiesu informāciju.

12.2. Apmeklējot trešo personu tīmekļa lapas, Pircējiem ir jāiepazīstas ar šo lapu lietošanas noteikumiem un privātuma politiku.

13. ATBILDĪBA

13.1. Pārdevējs neuzņemas atbilstību par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem, kas varētu rasties cerise.lv norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka cerise.lv piedāvātais pakalpojums vai prece, tīmekļa vietne vai interneta veikals cerise.lv jebkādu iemeslu dēļ nav pieejams vai cerise.lv darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta.

13.2. Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību, ja Pircējs nav iepazinies vai ir daļēji iepazinies ar Noteikumiem un Privātuma politiku.

13.3. Pārdevējs nav atbildīgs par Interneta veikala cerise.lv bildēs un attēlos utt. redzamo preču krāsu, lielumu, formu vai citu parametru neatbilstību faktiskajām preču īpašībām.

13.4 Pircējs uzņemas visus riskus un atbildību par Interneta veikala cerise.lv veiktajiem pirkumiem, tajā skaitā preces saņemšanu (pieņemšanu).

13.5. Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī komunikācijas iekārtu, datoriekārtu un programmatūras atteici.

14. CITI NOTEIKUMI

14.1. Informācijas apmaiņa. Pārdevējs sazinās ar Pircēju, izmantojot Pircēja e-pasta adresi, pasta adresi vai tālruņa numuru. Pircējs var izmantot saziņas veidus, kas ir uzskaitīti cerise.lv sadaļā “Kontakti”.

14.2. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Pircējs telefoniski vai izmantojot e-pastu sazinās ar CERISE  klientu servisu.

14.3. Tīmekļa lapas un Interneta veikalu cerise.lv darbību regulē un šiem Noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti. Attiecības, kas izriet no darījumiem ar Pircējiem, kad Pircējs ir fiziskā persona Patērētāju tiesību likuma izpratnē, regulē Patērētāju tiesību aizsardzības likums un citi normatīvie akti par patērētāju tiesību aizsardzību.

14.4. Visas radušās domstarpības pēc iespējas tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.